Systém zařízení pro odvod kouře a tepla ZOKT

Co je to ZOKT?

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) je systémem, který je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. V případě požáru slouží k usměrňování a odvádění kouře a tepla mimo budovu směrem ven. Umožňuje bezpečnou evakuaci osob a bezpečný zásah jednotek požární ochrany a zároveň minimalizuje škody na majetku. ZOKT se skládá z komponent obdobným komponentám rozvodů vzduchotechniky (VZT). Tyto prvky pracují společně, aby kontrolovaly a řídily tok vzduchu během požáru. Na systém se vztahuje norma ČSN EN 12101-1.

Systém odstraňuje kouř a teplo a vytváří nad podlahou vrstvu bez kouře, čímž zlepšuje podmínky pro bezpečný únik a/nebo záchranu osob i zvířat, zvyšuje ochranu majetku a umožňuje hašení požáru již v jeho počátečním stádiu. Odvádí kouř a teplo přirozeným nebo nuceným způsobem. Při přirozeném odvětrání probíhá komínovým efektem pomocí střešních nebo fasádních oken a světlíků. Při nuceném odvětrání je vzduch hnaný pomocí ventilátorů. Buďto podtlakovým odvodem, kdy je kouř nasáván a odváděn směrem ven a nebo v případě chráněných únikových cest přetlakově, kdy ventilátory vytvoří přetlak a tím zamezí vstupu zplodin hoření do prostoru.

Odvětrává tzv. kouřové sekce, na které jsou rozděleny jednotlivé požární úseky podle návrhu požárně bezpečnostního řešení (PBŘ).

Systém by měl:

  • Udržovat únikové a přístupové cesty bez kouře.
  • Vytvářením vrstvy bez kouře usnadňovat hašení požáru.
  • Oddálit a/nebo zabránit celkovému vzplanutí a tím plnému rozvoji požáru.
  • Chránit zařízení a vybavení a jeho obsah.
  • Snižovat při požáru tepelný účinek na konstrukční prvky.
  • Snižovat škody způsobené zplodinami tepelného rozpadu a horkými plyny.

 

Hlavní komponenty systému ZOKT

Kouřové zábrany

Odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

Ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

Potrubí pro odvod kouře

Kouřové klapky

Ovládací panely

 

Simulace evakuace s/bez ZOKT (bydletebezpecne.cz)

Bytový dům s instalovaným ZOKT

Zdroj videa: https://bydletebezpecne.cz/detail/zarizeni-odvodu-koure-a-tepla-zokt-10