Přehled pojmů ve světě požární bezpečnosti

Stupně projektové dokumentace

Studie stavby (architektonická studie)

DUR = Dokumentace pro územní řízení

DUSP = Dokumentace pro vydání společného povolení

DSP = Dokumentace pro stavební povolení stavby

DOS = Dokumentace pro stavební ohlášení stavby

DPS = Dokumentace pro provedení stavby

DSPS = Dokumentace skutečného provedení stavby

Pasportizace = Technická inventura stavu stavby

Dokumentace požární bezpečnosti

PBŘ = Požárně bezpečnostní řešení / PBŘS = Požárně bezpečnostní řešení stavby

DZP = dokumentace zdolávání požáru

Bezpečnostní sbory a orgány ČR

IZS = Integrovaný záchranný systém

HZS ČR = Hasičský záchranný sbor České republiky

GŘ HZS = Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

SDH = Sbor dobrovolných hasičů

Požárně bezpečnostní zařízení

PBZ = Požárně bezpečnostní zařízení

ADSP = Autonomní detekce a signalizace požáru

RPPS = Ruční požárně poplachové zařízení

ZDHPP = Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par

NO = Nouzové osvětlení

NZS = Nouzový zvukový systém

NSZ = Nouzové sdělovací zařízení

EPS = Elektrická požární signalizace

ZOKT = Zařízení pro odvod kouře a tepla

Stabilní hasicí zařízení

Dle druhu hasiva

SHZ = Sprinklerové hasicí zařízení (vodní)

MHZ = Mlhové stabilní hasicí zařízení

GHZ = Plynové stabilní hasicí zařízení

WHZ = Práškové stabilní hasicí zařízení

AHZ = Aerosolové stabilní hasicí zařízení

FHZ = Pěnové stabilní hasicí zařízení

Dle způsobu distribuce hasiva

SHZ = Stabilní hasicí zařízení; nebo SSHZ = Samočinné stabilní hasicí zařízení

PHZ = Polostabilní hasicí zařízení

DHZ = Doplňkové hasicí zařízení

RHZ = Drenčerové hasicí zařízení (známé také jako sprejové / záplavové)

Ostatní pojmy požární bezpečnosti staveb

ZDP = Zařízení dálkového přenosu

OPPO = Obslužné pole požární ochrany

KTPO = Klíčový trezor požární ochrany

Ostatní stavařské pojmy

FM = Facility Management (správa objketu)

TZB = Technické zařízení budov

VZT = Vzduchotechnika

ASŘ = Architektonicko-stavení řešení