Přehled pojmů ve světě BIM

Role v BIM

BIM manažer

Osoba na straně Dodavatele, zpravidla projektanta. Je zodpovědný za správu informačních modelů budov (BIM) a pracovních postupů a za zajištění správného zpracování a přenosu všech dat. Musí být schopen efektivně komunikovat, spravovat data, identifikovat potenciální problémy v projektu, koordinovat činnost různých týmů a profesí, zajistit přesnost dat v projektu, splnit požadavky předpisů a norem a držet krok s trendy v oboru.

BIM koordinátor

Osoba na straně Dodavatele, zpravidla zhotovitele Díla. Sestavuje, aktualizuje a implementuje plán realizace BIM (BEP) a dohlíží nad jeho dodržováním projekčním týmem (použití správného software, pravidelná výměna dat a dodržování standardů tvorby modelu stanovené v BEP).

BIM modelář

Vytváří DiMS, který přímo reprezentuje návrh stavebního záměru stavby. Model se skládá z dílčích komponent, které jsou graficky reprezentovány – typicky ve 3D a nesou potřebné informace.

Správce informací

Osoba na straně Objednatele pověřená správou dat, včetně správy dat ve Společném datovém prostředí (CDE).

Požadavky na informace

EIR = Exchange Information Requirements (Požadavky na výměnu informací)

Požadavky objednatele na fata v digitální podobě a BIM. Obsahuje:

OIR = Organizational Information Requirements (Požadavky organizace na informace)

AIR = Asset Information Requirements (Požadavky na informace o aktivu)

PIR = Project Information Requirements (Požadavky na projektové informace)

BIM protokol

Jedna ze součástí smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Pravidla pro tvorbu, předání a užití Informačního modelu stavby.

BEP = BIM Execution Plan (Plán realizace BIM)

Dokument popisuje, jak bude tým v projektu používat BIM a kdo je zodpovědný za jaké úkoly a popisuje postupy pro dodržení požadavků EIR. Je důležité, aby byl tento dokument v průběhu projektu aktualizován.

DSS = Datový standard staveb

Specifikuje standardizovanou strukturu ukládaných informacích v BIM, v ČR jej řeší koncepceBIM.cz.

CCI = Construction Classification International

Mezinárodní klasifikační systém k užívání datového standardu staveb v České republice. Umožňuje jednodušší sdílení digitálních stavebních dat.

SNIM = Standard Negrafických Informací 3D Modelu

Návrh českého datového standardu a objektového klasifikačního systému organizací CzBIM.

Modely

BIM = Building Information Modeling nebo Building Information Management (Informační model budovy)

Metoda vedení projektu, při které vzniká model slouží jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho životního cyklu.

CAD = Computer Aided Design (počítačem podporované projektování)

Grafický editor určený pro počítačové projektování. Umožňují kreslení rozsáhlých 2D schémat či pokročilých 3D modelů.

GIS = Geografický informační systém (Geographic Information System)

Počítačový systém, který umožňuje ukládat, vizualizovat, spravovat a analyzovat prostorová data a jejich vztahy, tedy data o jevech, pro něž je významná jejich poloh. Výstupem jsou mapy, které jsou složeny z jednotlivých objektů nesoucí infromace.

DiMS = Digitální model stavby

Digitální model stavby pro jednu konkrétní fázi či vývojový stupeň životního cyklu stavby.

CDE = Common Data Environment (společné datové prostředí)

Hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace.

CAFM = Computer Aided Facility Management (Počítačem podporovaná správa majetku)

 Systém podporující požadované činnosti správy majektu (FM).

AIM = Asset Information Model (Informační model aktiva)

PIM = Project Information Model (Projektový informační model)

B2G = BIM to GIS

Podrobnost

LOD = Level of Development

Popisuje úroveň podrobnosti geometrických a informativních používaných dat v BIM modelu a jejich výstupů. Je důležité poznamenat, že mezinárodní terminologie týkající se LOD se liší a používají různé systémy číslování.

LOG = Level of Geometry

Úroveň geometrie (nazývaná také úroveň detailu). Popisuje vzhled (geometrii) prvku. Například systém EMCS 4.0 rozlišuje 5 různých úrovní, kde LOG 1 znamená schematické nebo symbolické znázornění výrobku a LOG 5 podrobné znázornění specifické pro výrobce.

LOI = Level of Information

V modelech BIM označuje LOI negeometrické, technické informace.

Ostatní

Životní cyklus budovy

Časové období od vzniku myšlenky na stavbu a její přeměnu v záměr přes projektování, realizaci, její užívání a případně změny stavby až do její likvidace. V průběhu tohoto období je zapotřebí uchovávat potřebné informace o projektu k čemuž pomáhá použití metody BIM.

IFC = The Industry Foundation Classes

Otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat dílčích modelů v metodě BIM, který umožňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu a jejich softwarovými BIM nástroji. Zjednodušeně řečeno se jedná o obdobu výměnného formátu „PDF“ pro digitální modely staveb.